ja_mageia

Pojišťovna České spořitelny Kooperativa
020486 PA

Investiční životní pojištění FLEXI INVEST

Investiční životní pojištění FLEXI INVEST

Tento produkt představuje unikátní spojení komplexního životního pojištění s výhodami investování do investičních fondů. V současné době lze využít tří programů – stabilní, dynamický a akciový. Hlavní předností je možnost pojištění širokého spektra pojistných rizik, schopnost průběžně se přizpůsobovat Vašim měnícím se potřebám a příležitost dosáhnout nadprůměrného zhodnocení spořené částky prostřednictvím akciových a dluhopisových trhů.

Výhody

 • vysoká průhlednost produktu
 • individuální volba mezi výší podílu spoření a pojištění rizik
 • komplexní pojistné krytí s pestrou paletou nabízených připojištění
 • potenciál nadstandardního zhodnocení prostředků v investičních programech dle Vaší volby
 • průběžné přizpůsobování podmínek pojistné smlouvy Vašim měnícím se potřebám
 • umožnění přesunu prostředků mezi investičními programy dle aktuální situace na finančních trzích
 • možnost průběžných vkladů a výběrů finančních prostředků
 • uplatnění daňových odpočtů (při splnění podmínek daných zákonem)

Další možnosti pojištění FLEXI INVEST

Hlavní výhodou tohoto produktu je jeho vysoká přizpůsobivost všem Vašim potřebám a možnost aktivně rozhodovat o způsobu investování Vašich prostředků. Na standardní část každé pojistky, kterou je pojištění smrti nebo dožití, je možno navázat pojištění velmi vážných onemocnění, pojištění plné invalidity, úrazové a nemocenské pojištění dospělých a úrazové pojištění dětí, pojištění kapitálové hodnoty či pojištění zproštění od placení pojistného. Jedinečnou vlastností tohoto produktu je skutečnost, že na Vás ponechává výběr investičních programů, jejichž prostřednictvím bude zhodnocována spořící složka Vaší smlouvy. V delším období lze u tohoto produktu očekávat vyšší zhodnocení než v případě klasických životních pojistek. Volit můžete Akciový program, Dynamický program, Stabilní program či kombinaci jednotlivých programů.

Pojištění smrti nebo dožití

Při dožití se konce pojištění je klientovi vyplacena celá kapitálová hodnota pojistné smlouvy včetně dosažených výnosů. V případě smrti pojištěného je obmyšlené osobě vyplacena pojistná částka pro případ smrti nebo kapitálová hodnota smlouvy (z uvedených částek ta, která je vyšší), přičemž toto plnění je vypláceno mimo dědické řízení a nepodléhá dani z příjmů. V případě uzavření pojištění kapitálové hodnoty je při smrti poslední pojištěné dospělé osoby vyplacena obmyšlené osobě jak kapitálová hodnota smlouvy, tak i pojistná částka pro případ smrti.

Pojištění velmi vážných onemocnění

Pojistná částka (ve výši 75% pojistné částky pro případ smrti) je vyplacena v případě potvrzené lékařské diagnózy kteréhokoli z následujících onemocnění nebo podstoupení některého z uvedených zákroků: infarkt, rakovina, náhlá cevní mozková příhoda (mozková mrtvice), ledvinové selhání, nitrolební nádor, transplantace životně důležitých orgánů, operace aorty, slepota, hluchota, kóma, paraplegie, tetraplegie a emence vč. Alzheimerovy choroby.

Pojištění plné invalidity

V případě, že máte sjednáno toto pojištění a bude Vám přiznán plný invalidní důchod, pojišťovna Vám jednorázově vyplatí 50% sjednané pojistné částky pro případ smrti.

Pojištění zproštění od placení pojistného

Toto pojištění za Vás zajistí splácení běžného pojistného Vaší životní pojistky od okamžiku, kdy Vám bude přiznán plný invalidní důchod.

Úrazové a nemocenské pojištění dospělých

Doplňuje pojistnou ochranu o pojištění rizika smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu a pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci (v případě hospitalizace je při úrazu i nemoci vypláceno dvojnásobně vysoké plnění). Pojištěním smrti následkem úrazu je možné zvýšit pojistnou částku, která bude vyplacena pozůstalým v případě smrti pojištěného zapříčiněné úrazem. Trvalé následky úrazu jsou plněny již od 0,5 % trvalého poškození (např. ztráta zubu v důsledku úrazu nebo menší trvalá jizva). Díky progresivnímu plnění, které je běžnou součástí tohoto pojištění, se zvyšuje pojistná částka dle rozsahu tělesného poškození až do výše čtyřnásobku. V rámci tohoto pojištění si lze vybrat z několika variant úrazových a nemocenských tarifů. Tyto varianty se liší rozsahem a výší pojistného krytí a výší plnění při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, resp. plnění za dobu léčení úrazu.

Úrazové pojištění dětí

Úrazové pojištění dětí lze v rámci Flexi sjednat za velmi výhodných cenových podmínek. Struktura tohoto pojištění je shodná s úrazovým pojištěním dospělých. Toto pojištění se skládá z pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu a pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu (včetně dvojnásobného plnění v případě hospitalizace). Nově pojišťovna plní i za hospitalizaci z důvodu nemoci.

Podmínky sjednání

 • Vstupní věk dovršených 18–70 let
 • Měsíční platba minimálně 200 Kč na osobu nebo počáteční jednorázové pojistné
 • Základní pojistná částka pro případ smrti minimálně 10 000 Kč
 • Doba trvání pojistné smlouvy minimálně 5 let
 • Pojištění maximálně do 75 let

Změny v průběhu pojištění

Flexi je možno kdykoli v průběhu trvání pojistné doby přizpůsobit Vašim aktuálním potřebám pomocí následujících úprav:

 • Změna výše pojistné částky, výše běžného pojistného nebo doby trvání pojistné smlouvy
 • Postupné zahrnutí druhého pojištěného a až pěti dětí na pojistnou smlouvu
 • Dodatečné zrušení či naopak sjednání úrazového pojištění, pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, pojištění velmi vážných onemocnění, invalidity, zproštění od placení pojistného a pojištění kapitálové hodnoty
 • Provádění mimořádných vkladů nebo výběrů finančních prostředků
 • Možnost přerušení placení pojistného či předplacení pojistného
 • Změny v určení obmyšlených osob, ve vinkulaci pojistné smlouvy apod.