ja_mageia

Pojišťovna České spořitelny Kooperativa
020486 PA

Samostatné úrazové pojištění

Jedná se o samostatné úrazové pojištění uzavírané pro dospělého nebo dítě. Dospělí mohou volit z pěti základních tarifů, pěti úrazových tarifů a pěti kombinovaných tarifů. Pro děti je možné volit ze čtyř dětských tarifů.

Výhody

  • stanovení pojistných částek dle přání klienta
  • výše pojistného již od částky 100 Kč měsíčně
  • klientovi je nabídnuto komplexní úrazové pojistné krytí
  • doba trvání je automaticky prodlužována vždy o 1 rok, pokud žádná ze smluvních stran pojištění nevypoví

Smrt následkem úrazu

Dojde-li ke smrti pojištěného následkem úrazu v době trvání pojištění, vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu.

Trvalé následky úrazu

Utrpí-li pojištěný úraz, jehož trvalé následky dosáhnou alespoň 0,5 % trvalého poškození, vyplatí pojistitel příslušné procento z pojistné částky trvalých následků úrazu.

Denní odškodné, včetně hospitalizace

Dojde-li k úrazu, jehož doba léčení dosáhla alespoň 8 dnů nebo byla splněna podmínka počáteční hospitalizace, vyplatí pojistitel stanovené denní odškodné za každý den léčení úrazu (od prvého dne, včetně sobot, nedělí a svátků).

Pracovní neschopnost z důvodu nemoci

V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci pojištěného vyplatí pojistitel pojistné plnění ve smluvně stanoveném denním rozsahu následně od 15. dne trvání pracovní neschopnosti; je-li pojištěný v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti hospitalizován, vyplatí pojistitel za dobu hospitalizace z důvodu nemoci dvojnásobek sjednané pojistné částky.