ja_mageia

Pojišťovna České spořitelny Kooperativa
020486 PA

Způsobil jste svým vozidlem škodu v ČR ?

(1)

a)své jméno, příjmení a bydliště
b)jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla,
c)název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy,
d)státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena.
(2)
Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíši a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
Je vhodné použít formulář "evropský záznam dopravní nehody", nicméně v praxi je zapotřebí pracovat se sadou těchto formulářů, které pojišťovny distribuují klientům, protože jde o samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník pak předá svou část pojišťovně.

Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.
(3)
V případě, že:
b)při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
c)k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných nebo na jiných věcech částku 100 000,- Kč,
d)dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle
e)dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích nebo
f)účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích

neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.

Policii ČR doporučujeme zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody (pozn.: výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn).
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

(4)
Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).
(5)
Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
b)oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
c)předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

Další užitečné informace týkající se postupu po dopravní nehodě naleznete na webových stránkách České asociace pojišťoven.

Způsobil Vám někdo v ČR škodu svým vozidlem  ?

 
(1)
Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:
b)jeho jméno, příjmení a bydliště,
c)jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
d)státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena,
e)název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy,
f)pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4) nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.
(2)
Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíši a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
Je vhodné použít formulář "evropský záznam dopravní nehody", nicméně v praxi je zapotřebí pracovat se sadou těchto formulářů, které pojišťovny distribuují klientům, protože jde o samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník pak předá svou část pojišťovně.

Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.
(3)
V případě, že:
b)při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
c)k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných nebo na jiných věcech částku 100 000,- Kč,
d)dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle
e)dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích nebo
f)účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích

neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.

Policii ČR doporučujeme zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody (pozn.: výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn).
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

(4)
Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).
(5)
Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.
(6)
S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce, respektive na Českou kancelář pojistitelů, pokud jde o nárok na plnění z garančního fondu. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.
(7)
Pokud se Vám nepodařilo od škůdce zjistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, můžete pojistitele škodícího vozidla hledat v databázi České kanceláře pojistitelů buď pomocí internetu, nebo na tel. čísle +420 2 21413111. V případě telefonické komunikace nebo korespondence s ČKP uveďte vždy co nejvíce údajů o nehodě a o škodícím vozidle.