ja_mageia

Pojišťovna České spořitelny Kooperativa
020486 PA

Flexibilní životní pojištění FLEXI

Flexibilní životní pojištění FLEXI

Pojištění Flexi představuje pojistněspořící program, k jehož hlavním výhodám patří možnost pojištění širokého spektra pojistných rizik, schopnost přizpůsobovat se měnícím se požadavkům klienta během jeho života a zajímavé zhodnocení spořené částky s garantovaným růstem kapitálové hodnoty smlouvy 2% ročně.

Výhody

 • komplexní pojistné krytí s pestrou paletou nabízených pojištění
 • individuální volba mezi výší podílu spoření a pojištění rizik
 • pružné přizpůsobování podmínek pojistné smlouvy měnícím se potřebám klienta
 • možnost průběžných vkladů a výběrů finančních prostředků
 • uzavření jedné pojistné smlouvy pro jednoho nebo dva dospělé a až pět připojištěných dětí
 • možnost dočasného přerušení placení pojistného bez zániku pojistné smlouvy
 • uplatnění daňových odpočtů (při splnění podmínek daných zákonem)
 • možnost sjednání příspěvku zaměstnavatele

Další možnosti pojištění FLEXI

Hlavní výhodou tohoto produktu je jeho vysoká přizpůsobivost všem Vašim potřebám.

Na standardní část každé pojistky, kterou je pojištění smrti nebo dožití, je možno navázat pojištění velmi vážných onemocnění, pojištění plné invalidity, úrazové a nemocenské pojištění dospělých a úrazové pojištění dětí, pojištění kapitálové hodnoty či pojištění zproštění od placení pojistného. Kromě toho lze na účet Vašeho pojištění vkládat mimořádné pojistné, provádět mimořádné výběry apod.

Pojištění smrti nebo dožití

Při dožití se konce pojištění je klientovi vyplacena celá kapitálová hodnota pojistné smlouvy včetně dosažených výnosů. V případě smrti pojištěného je obmyšlené osobě vyplacena pojistná částka pro případ smrti nebo kapitálová hodnota smlouvy (z uvedených částek ta, která je vyšší), přičemž toto plnění je vypláceno mimo dědické řízení a nepodléhá dani z příjmů. V případě uzavření pojištění kapitálové hodnoty je při smrti poslední pojištěné dospělé osoby vyplacena obmyšlené osobě jak kapitálová hodnota smlouvy, tak i pojistná částka pro případ smrti.

Pojištění velmi vážných onemocnění

Pojistná částka (ve výši 75% pojistné částky pro případ smrti) je vyplacena v případě potvrzené lékařské diagnózy kteréhokoli z následujících onemocnění nebo podstoupení některého z uvedených zákroků: infarkt, rakovina, náhlá cevní mozková příhoda (mozková mrtvice), ledvinové selhání, nitrolební nádor, transplantace životně důležitých orgánů, operace aorty, slepota, hluchota, kóma, paraplegie, tetraplegie a emence vč. Alzheimerovy choroby.

Pojištění plné invalidity

V případě, že máte sjednáno toto pojištění a bude Vám přiznán plný invalidní důchod, pojišťovna Vám jednorázově vyplatí 50% sjednané pojistné částky pro případ smrti.

Pojištění zproštění od placení pojistného

Toto pojištění za Vás zajistí splácení běžného pojistného Vaší životní pojistky od okamžiku, kdy Vám bude přiznán plný invalidní důchod.

Úrazové a nemocenské pojištění dospělých

Doplňuje pojistnou ochranu o pojištění rizika smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu a pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci (v případě hospitalizace je při úrazu i nemoci vypláceno dvojnásobně vysoké plnění). Pojištěním smrti následkem úrazu je možné zvýšit pojistnou částku, která bude vyplacena pozůstalým v případě smrti pojištěného zapříčiněné úrazem. Trvalé následky úrazu jsou plněny již od 0,5 % trvalého poškození (např. ztráta zubu v důsledku úrazu nebo menší trvalá jizva). Díky progresivnímu plnění, které je běžnou součástí tohoto pojištění, se zvyšuje pojistná částka dle rozsahu tělesného poškození až do výše čtyřnásobku. V rámci tohoto pojištění si lze vybrat z několika variant úrazových a nemocenských tarifů. Tyto varianty se liší rozsahem a výší pojistného krytí a výší plnění při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, resp. plnění za dobu léčení úrazu.

Úrazové pojištění dětí

Úrazové pojištění dětí lze v rámci Flexi sjednat za velmi výhodných cenových podmínek. Struktura tohoto pojištění je shodná s úrazovým pojištěním dospělých. Toto pojištění se skládá z pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu a pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu (včetně dvojnásobného plnění v případě hospitalizace). Nově pojišťovna plní i za hospitalizaci z důvodu nemoci.

Podmínky sjednání

 • Vstupní věk dovršených 18–70 let
 • Měsíční platba minimálně 200 Kč na osobu nebo počáteční jednorázové pojistné
 • Základní pojistná částka pro případ smrti minimálně 10 000 Kč
 • Doba trvání pojistné smlouvy minimálně 5 let
 • Pojištění maximálně do 75 let

Změny v průběhu pojištění

Flexi je možno kdykoli v průběhu trvání pojistné doby přizpůsobit Vašim aktuálním potřebám pomocí následujících úprav:

 • Změna výše pojistné částky, výše běžného pojistného nebo doby trvání pojistné smlouvy
 • Postupné zahrnutí druhého pojištěného a až pěti dětí na pojistnou smlouvu
 • Dodatečné zrušení či naopak sjednání úrazového pojištění, pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, pojištění velmi vážných onemocnění, invalidity, zproštění od placení pojistného a pojištění kapitálové hodnoty
 • Provádění mimořádných vkladů nebo výběrů finančních prostředků
 • Možnost přerušení placení pojistného či předplacení pojistného
 • Změny v určení obmyšlených osob, ve vinkulaci pojistné smlouvy apod.